Kalite Yönetimi

Seor Mühendislik

Kalite Yönetimi

Müşteri isteklerine en uygun kalitede ürünü , herhangi bir değişikliğe uğramadan her an aynı kalitede sunabilmeyi güvence altına almak amacıyla ;
Üretimlerimizde kullanılmak üzere  Şirketimiz’e gelen her türlü mamul / yarı mamul ürün  , sipariş hususlarına göre kalite muayenesinden geçirilerek teslim alınır.
Kalite Kontrol Sorumlumuz tarafından SN 28701 Test 5 muayene kriterine göre yapılan kalite muayenesi esnasında , verilen siparişin herhangi bir detayına uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda ; ilgili sevkiyatçı firma ile yazılı olmak kaydıyla temasa geçilerek , uygun olmadığının tesbiti yapılan husus / hususların , uygun hale getirtilmesi sağlanır .

İletişim
Author

Sipariş detaylarına uygunluğu tesbit edilen ürünlerin , üretimlerde kullanılmak üzere ilgili irsaliyelerine göre depoya girişleri yapılır .

Yapılan kalite muayene çalışmalarında , siparişlere göre uygun olmadığının tesbiti yapılan ürünler ; mutlaka yazılı olmak kaydıyla müşteri firma ilgili yetkililerine bildirilir ve ilgili cinsin üretimine başlanmadan , en geç bir iş günü içersinde siparişlere uygun hale getirtilirler .

Kullanılmak üzere Şirketimiz’e getirtilen her türlü sarf malzemeleri :
Şirketimiz’in bünyesinde kullanılan her türlü sarf malzemesinin , ihtiyaç olarak belirlenen ve siparişleri verilen satınalma istek fişlerindeki detaylarına göre satınalınarak Şirketimiz’e getirtildiklerinin muayenesinden ; ilgili satınalmayı yapan Satınalma Yetkilisi direkt olarak Şirket Yönetimine karşı yetkili ve sorumludur . Bu tip kalite muayeneleri için , yazılı rapor gerekmemekte , ancak , sipariş detaylarına uygunsuzluğun mutlaka yazılı olarak ilgili teslimatçı firmaya bildirilmesi ve bu tip uygunsuzluk yazılarının Şirket Müdüriyeti’ne bilgilendirmek amacıyla onaylattırtılması esastır .

Demirbaş ve yatırım malzemeleri :
Şirketimizin satınaldığı demirbaş ve yatırım malzemelerinin sipariş detaylarına uygunluğu kararı ; ancak , Şirket Yönetimi’nin kabulü ile mümkündür . Bu konuyu kapsayan ürünlerin kabulü için , hiçbir departman veya kişiye , kabul yetkisi verilmemiştir .

Üretim esnasında yapılan ara kontroller :
Sistem Güvenliği Kalite El Kitabımızın Üretim Yönetimi bölümünde de açıklandığı üzere ; her türlü üretim atölyemizde , Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından gün içersinde müteakip periyod ve zamanlarda ara kalite muayeneleri yapılmakta ve üretimde her an istenen kalite uygunluğunun sağlanmasına çalışılmaktadır .

Şirket Organizasyon Şemamız’da Kalite Kontrol Yetki ve Sorumlusu , direkt olarak Genel Müdür Muavinine bağlı olarak çalışır . Kalite Yönetimi tarafından yapılan kalite muayeneleri esnasında , herhangi bir üretim atölyesinde , üretimin herhangi bir aşamasında , ürün kalitesini etkileyen bir uygunsuzluğun tesbit edilmesi durumunda ; kalite sorumluları derhal müdahale ederek o üretim ilgili üretim departman sorumlusunu uyararak ilgili üretimi durdurmaktan ve uygun ürün kalitesini sağlayacak düzeltici faaliyetlerin başlatılmasından , direkt olarak Şirket Yönetimimiz’e karşı yetkili ve sorumlu tutulmuşlardır .

Bu gibi , üretimin durdurulmasına sebep olan üretim kalite problemleri ; aynı iş gününün sonunda , Üretim Müdürü ile birlikte düzenleyecekleri , sıra takip eden ve ” Seor Mühendislik Üretim Ara Kontrol Muayene Raporu” adı verilen yazılı bir raporla Şirket Yönetimi’ne bildirilmektedir . Bu yazılı raporlarda ; uygunsuzluk tesbit edilen ve durdurulan üretime ne gibi bir düzeltici faaliyet uygulandığının açıklamasının bulunması hususu , esas kabul edilmiştir . Şirket yönetimine bildirilmeyen veya düzeltici faaliyetle ilgili olarak Şirket Yönetimi’nin onayı alınmayan üretim kalite problemlerinden , Üretim Müdürü ve Kalite Kontrol Yetki ve Sorumlusu Şirket Yönetimi’ne karşı müştereken ve aynı oranda sorumludurlar .

Sevkiyata hazır ürünlere uygulanan son kontroller :
Üretimleri bitirilen ve sevkiyata hazır hale getirilen ürünlere , sevkiyatları yapılmadan önce SN 28701 Test 5 muayene kriterine göre son olarak kalite muayenesi yapılmakta ve bu muayenelerin neticeleri ” Seor Mühendislik Sevkiyat Kalite Muayene Raporu ” ile yazılı olarak belgelenmektedir . Sevkiyattan önceki son kalite muayenesi için müşteri firmadan muayenenin nasıl yapılması ile ilgili bir Kontrol Planı istenmekte ve muayene , alınan Kontrol Planında yazılı müşteri firma isteğine uygun olarak yapılmaktadır . Müşteri Firmadan yazılı bir kontrol Planı alınamaması durumunda , ilgili üretim kontrol planı , Şirketimiz Üretim Departmanı tarafından hazırlanarak Şirket Yönetimimiz’e onaylattırılır .

Üretimleri bitirilen ve müşterilere sevk edilen üretim ürünlerinin , ancak bahse konu son muayene kalite muayene raporları beraberinde sevk edilmeleri mecburi tutulmuştur . Sevkiyatın teslimatı esnasında , sevkiyat kalite muayene raporlarının müşteri firmaya malzeme beraberinde sunulması ve yazılı raporun müşteriye teslim edildiğine dair müşteri firma yetkilisinin onayının alınmış olması , esastır .

Kalite kayıtlarının dökümantasyonu :
Yukarıda bahse konu her türlü kalite muayenelerine ait yazılı raporların birer nüshası , geriye doğru izlenebilirlik amacıyla , Şirket Dökümantasyon Merkezimiz’de güvence altında saklanmaktadır .

Malzeme ve ürünlerin tanımlanması :
İkmal edilmek veya üretilmek üzere Şirketimiz’e gelen bütün malzeme ve ürünler , Şirketimiz’e girişlerinin yapıldığı andan itibaren başlayan bir şekilde , belirgin olarak işaretli ve tanımlı hale getirilirler .

Her türlü satış veya üretim malzemesi veya ürününün Şirketimiz’deki mevcudiyet sebebi belirlemesinin yapılması ; herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi açısından son derece önemlidir . Depo malzemesi , iade edilecek hatalı malzeme, düzeltilmesi gereken hatalı ürün , sevk edilecek ürün , sipariş fazlası malzeme , üretimler arası dolaşımdaki ürünler , hurda malzeme , vs.. gibi tüm malzeme ve ürünler , mevcudiyet sebepleri son derece belirgin olarak işaretli tabelalarla Şirket içersinde biribirlerine karıştırılması mümkün olmayacak şekilde muhafaza edilirler . Bahse konu malzeme ve ürünlerin tanımlama gerçeklemelerinden , Kalite Kontrol Yetki ve Sorumlusu ve Elektromekanik Üretimler Müdürü , Şirket Yönetimine karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

İstatiksel proses kontrolleri ve düzeltici faaliyet çalışmaları :
Üretimler esnasında yapılan ara kontrollere ait kalite muayeneleri ve sevkiyat öncesinde yapılan son kontrollere ait kalite muayenelerinde tesbit edilen hatalar , Kalite Kontrol Yetki ve Sorumlusu’nun beslemesiyle Elektromekanik Üretim Müdürü tarafından PC kayıtları ile istatiksel olarak izlenir . Yapılan düzeltici faaliyetlerin , hata guruplarına ayrılarak izlenmesi neticesinde ;

1 – Makine ve aparat hataları , yapılacak bakım ve onarım planlamaları ile ,
2 – İnsani hatalar , planlanan eğitim ve öğretim çalışmaları ile ,
3 – Proses ve tesisat hataları , Şirket Yönetimine bildirilerek yapılacak yatırımlarla ,
4 – Enformasyon hataları , müşteri firma yetkilileri ile kurulacak karşılıklı yazılı diyalogla , çözülmeleri sağlanır .

Bu tür yapılacak olan Dü-Fa çalışmalarının gerçeklemesinden Elektromekanik Üretimler Müdürü , bu çalışmalara ait yazılı kayıtların gerektiğinde geriye doğru izlenebilirlik amacıyla saklanmasından ise , Şirket Dökümantasyon Merkezi , Şirket Yönetimi’ne karşı direkt olarak yetkili ve sorumludurlar .

Müşteri şikayetlerinin izlenmesi ve yapılması gereken geri bildirimler : 
Gerçekleşen ticari satışlar veya üretimlere ait ürün teslimatları neticesinde oluşan müşteri memnuniyet/memnuniyetsizliklerinin takibi ; Şirket Yönetimimiz tarafından , Şirketimiz’in varoluş gerekçesi sayılmaktadır . Bu sebeple ; yapılan ticari satışlar sonrası oluşan müşteri memnuniyet ve şikayetlerinden ilgili müşteri Satış Yetkilimiz , üretim sevkiyatları sonucunda oluşan müşteri memnuniyet ve şikayetlerinden ise , Elektromekanik Üretimler Müdürümüz direkt yetkili ve sorumlu tutulmuşlardır .

Bu amaçla , ticari satış yetkililerinden beklenen ; her teslimat sonrası oluşabilecek müşteri şikayetinin hallinin ivedilikle sağlanması ve sonucunun mutlaka yazılı olmak kaydıyla , müşteri firmaya ve Şirket yönetimi’ne bildirilmesi ,

Elektromekanik Üretimler Müdürü’nden beklenen ise ; herhangi bir üretim sevkiyatına ait müşteri firmanın düzenleyeceği kalite muayene raporlarını titizlikle takip etmek ve yazılı olarak bildirilen herhangi bir memnuniyetsizlik bildirimi veya iade ile ilgili olarak yapılacak olan veya yapılan düzeltici faaliyetten , derhal , ilgili müşteri firma yetkilisini ve Şirket Yönetimi’ni yazılı olarak bilgilendirmesidir .

Bu konuda , gereken çalışlarla düzeltilen bir müşteri şikayetinin yinelenmesinin önlenmesini sağlayan gerçekçi tedbirlerin alınması ve uygulanması , esastır.